WINEPROM D.O.O.
Ivana Delnegra Engleza br.14
11273 Batajnica, Srbija
mob.tel.: +381 63 86 38 206
PIB:10622784
T.R. 170-0030008506001-39
www.enotekapremier.rs
info@enotekapremier.rs 

 

PRAVILNIK O PRIVATNOSTI

Član 1.


Wineprom d.o.o. vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade. Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Član 2.

Pre prikupljanja podataka, Wineprom d.o.o. obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:
- Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka Wineprom d.o.o. Beograd, Ivana Delnegra Engleza br.14.
- Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Wineprom d.o.o. internet servisa, bezbednost članova internet servisa, i omogućavanje elektronske trgovine članovima internet servisa u skladu sa zakonom.
- Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine, kupaca i prodavaca, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.
- Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u Wineprom d.o.o. koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, lica sa kojima član stupa u obligacioni odnos (u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa) kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.
- Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude član Wineprom d.o.o. internet servisa nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o elektronskoj trgovini, radi ostvarivanja članstva u tim servisima.
- Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak članstva, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja članstva, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.
- Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Član 3.

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: Ime, prezime, datum rođenja, pol, adresa, broj mobilnog telefona, broj fiksnog telefona, e-mail adresa i IP adresa svakog pojedinog pristupa servisima.

Član 4.

Način ostvarivanja članstva u Wineprom d.o.o. internet servisima je uređen Uslovima korišćenja internet platformi društva Wineprom d.o.o.

Član 5.

Sva opšta akta Wineprom d.o.o. moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom. Ukoliko neki opšti akt Wineprom d.o.o. nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

Član 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objave na Wineprom d.o.o. internet servisima.

U Beogradu 24.05.2015. godine.

WINEPROM D.O.O. BEOGRAD
direktor
Nevenka Svirčev

Napomena: Ovaj dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata.

Back to Top